CATEGORIES

P 105.00

View in Lazada

Paano Mangaral

Paperback Book, 85 pages

DESCRIPTION:

Paano Mangaral ni Dean Dickens

Saligan lamang o pundasyon ang sampung araling narito sa Foundation Course. Sa kursong ito, hindi naming tinangkang talakayin ang lahat tungkol sa kung Paano Mangaral. Sinikap lamang nitog matulungan ang mga manggagawa ng iglesya (pastor o lider ng mga small group) para masagot ang mga sumusunod na tanong:

• Ano ang pangangaral mula sa Biblia?

• Sino ang dapat mangaral?

• Paano ako makakagawa ng sermon?

• Saan ako makakakuha ng mga ideya para sa mga sermon?

• Paano ako makakapag-aral ng Biblia para makagawa ng mga sermon kung wala akong komentaryo at ibang tulong sa pag-aaral ng Biblia?

Foundation Courses

Mga batayang pag-aaral para sa mga namumuno sa iglesya

Baguhan man o matagal nang Cristiano ay maaaring makinabang sa mga Foundation Courses. Mainam para sa bawat namumuno sa iglesya ang mga aralin dahil sa mga praktikal na mga tip sa pamumuhay-Cristiano at kung paano maging kabahagi ng paglago ng iglesya.

VIEW IN SHOPEE

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Foundation Courses
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2019)
ISBN/EAN : 4806523177030
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Booklet
WEIGHT (KG) : 0.10
BOOK DIMENSIONS : 5.25 x 8 in.