CATEGORIES

P 105.00

View in Lazada

Paano Ibahagi ang Iyong Pananampalataya

Paperback Book, 85 pages

DESCRIPTION:

Paano Ibahagi ang Iyong Pananampalataya ni John Mark Terry

Nawa’y maging isang praktikal na gabay sa pagbabahagi ng tungkol kay Cristo ang librong ito. Umaasa akong ang mga karagdagang kaalaman ay makakatulong sa pagpapayapa ng takot at hiya. Gayunpaman, tanging ang Banal na Espiritu ang nakakapag-udyok sa isang Cristiano para epektibong ipamahagi ang kanyang pananampalataya. Kung wala ang banal na tapang, kakaunti lamang ang pagbabahaging mangyayari. Panalangin kong ang pinagsamang dagdag na kaalaman at kapuspusan ng Banal na Espirit ay makatulong sa iyo upang ibahagi ang kaligtasan kay Cristo. - John Mark Terry

Foundation Courses

Mga batayang pag-aaral para sa mga namumuno sa iglesya

Baguhan man o matagal nang Cristiano ay maaaring makinabang sa mga Foundation Courses. Mainam para sa bawat namumuno sa iglesya ang mga aralin dahil sa mga praktikal na mga tip sa pamumuhay-Cristiano at kung paano maging kabahagi ng paglago ng iglesya.

VIEW IN SHOPEE

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Foundation Courses
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2019)
ISBN/EAN : 4806523177016
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Booklet
WEIGHT (KG) : 0.12
BOOK DIMENSIONS : 5.25 x 8 inches