CATEGORIES

P 105.00

View in Lazada

Ang Itinuturo ng Biblia

Paperback Book, 65 pages

DESCRIPTION:

Sa booklet na Ang Itinuturo ng Biblia nina Walter Hunt at Keat Wiles, ipinaliliwanag ang ilan sa mga batayang katuruan sa Biblia. Ito ay panimula sa pag-aaral ng doktrinang Cristiano. Isang layunin ng resource na ito ay magbigay sa iyo ng inspirasyong palalimin pa ang kaunawaan sa teolohiya. Mahalagang basahin mo ang mga verse ng Bibliang nakasaad sa mga aralin. Ito ay para ang Biblia ang maging batayan ng iyong paniniwala.

 

Foundation Courses

Mga batayang pag-aaral para sa mga namumuno sa iglesya

Baguhan man o matagal nang Cristiano ay maaaring makinabang sa mga Foundation Courses. Mainam para sa bawat namumuno sa iglesya ang mga aralin dahil sa mga praktikal na mga tip sa pamumuhay-Cristiano at kung paano maging kabahagi ng paglago ng iglesya.

 

_____________________________________________

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Ministry
SUB CATEGORY : Foundation Courses
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2019)
ISBN/EAN : 4806523177009
LANGUAGE : Conversational Tagalog
EDITION : Booklet
WEIGHT (KG) : 0.09
BOOK DIMENSIONS : 5.25 x 8 inches